”Everyday Ride” lejeaftale Udlejer

CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (”vi” eller ”os”)

Turbinevej 9
2860 Søborg
CVR-nr. 38 72 91 44

(”Udlejer”)

Telefon: +45 70 23 74 23 Mail: info@dribe.dk

Lejer

Lejeaftalen

• Udleverings- og afleveringskvitteringer, Vilkår for automatisk kortbetaling, Prislisten og privatlivspolitikken er en integreret del af Lejeaftalen og udgør sammen med vedlagte generelle lejebetingelser (”Lejebetingelserne”) det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

Afhentningssted

• Køretøjet afhentes ved første leje af Lejer fra Afhentningsstedet som er angivet i App’en.

Lejeperioden, bindingsperiode og opsigelse

 • Fra Afhentningstidspunktet kan køretøjet afhentes ved første leje. Ved efterfølgende fornyelser af lejeaftalen skal afhentning ske på tidspunktet fra fornyelsen af lejeaftalen.
 • Såfremt Lejer undlader at afhente Køretøjet eller afhenter Køretøjet på et senere tidspunkt end første Afhentningstidspunkt, vil Lejer stadig hæfte for betaling af lejeydelser regnet fra det aftalte Afhentningstidspunkt.
 • Lejer er bekendt med, at der ikke er fortrydelsesret på leje af Køretøjet i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Udlejer har imidlertid fastsat følgende regler for afbestilling. Hvis afbestilling finder sted mindre end 30 dage før afhentningstidspunktet vil Lejer blive opkrævet 100% af prisen på 30 dages leje. Hvis afbestilling finder sted mere end 30 dage før afhentningstidspunktet vil Lejer alene blive opkrævet 25% af prisen på 30 dages leje. Derudover har Lejer for et særskilt beløb mulighed for at tilkøbe afbestillingsforsikring via Appen jf. Prislisten.
 • Lejeperioden (”Lejeperioden”) udgør 30 dage og lejeaftalen fornyes automatisk hver 30. dag med yderligere 30 dage og kan vare i op til maksimalt 12 måneder medmindre Køretøjet returneres eller tilbagekaldes inden. Lejer er dog bundet de første 30 dage og hæfter dermed altid for betaling af lejeydelser de første 30 dage fra afhentningstidspunktet ved første leje, og efterfølgende minimum frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet returneres til Udlejer (”Bindingsperioden”).
 • Såfremt Køretøjet afleveres inden Bindingsperioden er udløbet, vil Lejer ikke have ret til refundering for ubrugte lejedage i Bindingsperioden. Lejer er omvendt berettiget til en forholdsmæssig refundering for det antal ubrugte lejedage, som ligger efter Bindingsperioden, og som Lejer allerede har betalt for på opsigelsestidspunktet.
 • Efter bindingsperioden kan lejer opsige Lejeaftalen ved at returnere Køretøjet i og følge returneringsprocessen i Udlejers mobilapplikation. Lejer hæfter dog under alle omstændigheder for betaling af lejeydelser frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer.


Anvendelse af køretøjer

Lejer og Fører af Køretøjet skal overholde de i Lejeaftalen vedlagte generelle Lejebetingelser og gældende lovgivning. Ved manglende

overholdelse påhviler det Lejer at holde Udlejer skadesløs for ethvert tab, som Udlejer måtte lide som en følge heraf.

• Køretøjet må ikke anvendes til kørsel på bane, enhver form for erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse.

Pris og betaling

 • Når Lejer underskriver Lejeaftalen, accepterer Lejer, at Udlejer må trække betaling forud hver 30. dag, da lejeperioden fornyes automatisk, indtil Lejer returnerer Køretøjet.
 • Udover leje af Køretøjet omfatter ydelsen 1.000 frie km/30 dage eller 33 frie km/dag ved Lejeperioder kortere end 30 dage, udgifter til grøn ejerafgift, ansvarsforsikring og kaskoforsikring (dog således at Lejer har en selvrisiko på 5.000 kr. pr. Skade, service- og reparationsomkostninger, dog med de begrænsninger, der følger af de generelle Lejebetingelser, vinter- og sommerdæk, herunder udgifter til skift af dæk.
 • Første betaling forfalder til betaling på Afhentningstidspunktet. De efterfølgende betalinger for lejefornyelser forfalder til betaling forud hver 30. dag, og betalingen reserveres på Lejers kreditkort 7 dage før betalingsdagen. Ved automatisk kortbetaling gælder ‘Vilkår for automatisk kortbetaling’ (udleveret sammen med Lejeaftalen) i tillæg til Lejeaftalen.

Inkluderede og overkørte kilometer

 • Eventuelt overkørte kilometer opgøres ved Køretøjets aflevering.
 • Hver sammenhængende lejeperiode på 30 dage inkluderer 1.000 frie km, eller 33 frie km pr. dag ved Lejeperioder kortere end 30 dage. Overskrides dette antal kilometer, faktureres Lejer særskilt for overkørte kilometer med den takst, der fremgår af Lejeaftalens afsnit om “Overkørte kilometer”. Frie kilometer vedrører alene det pågældende Køretøj og kan ikke modregnes ikke kørte kilometer i tidligere eller senere køretøjer eller lejeaftaler.

Parkeringsafgifter, bøde og gebyrer

• På samme måde som hvis Lejer havde været Køretøjets ejer, er Lejer ansvarlig for eventuelle lovbrud, der finder sted i Lejeperioden og sker i forbindelse med Lejers eller eventuel Førers brug af Køretøjet. Lejer hæfter for alle gebyrer, bøder og afgifter, herunder vejafgifter, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Køretøjet under Lejeperioden og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. Lejer accepterer, at Udlejer er berettiget til at trække disse omkostninger på Lejers kreditkort med tillæg af det administrationsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste.

Førere

 • Køretøjet må kun føres af Lejer og de angivne førere, som har haft minimum 3 års skadefri kørsel for så vidt angår anmeldte forsikringsskader, hvor føreren er blevet kendt helt eller delvis ansvarlig i perioden op til Lejeperioden.
 • Køretøjet må kun føres af Lejer eller de(n) anførte Fører(e). Hvis Køretøjet beskadiges, medens den føres af andre end Lejer eller Føreren/Førerne, kan Udlejers forsikringsselskab gøre regres gældende over for både Lejer og Føreren/Førerne for de opståede skader og tab.
 • Lejer er over for Udlejer ansvarlig for enhver skade på Køretøjet og tab, Udlejer måtte lide som følge af Lejers leje af Køretøjet, uanset hvem der fører det.

Skader og ulykker

• Udlejer har tegnet en ansvars- og kaskoforsikring for Køretøjet, hvor Lejer og Føreren/Førerne anses for sikrede.

Lejer har en selvrisiko på kr. 5.000 pr. skade

 • Forsikringsselskabet kan imidlertid gøre regres gældende over for Lejer eller Føreren/Førerne for det fulde tab i følgende tilfælde:
 • Hvis den pågældende har ført Køretøjet uden at have gyldigt kørekort
 • Hvis Køretøjet er ført af andre end Lejer/Føreren/Førerne,
 • Hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2.
 • Ved væsentlig skade, ulykke eller havari skal Lejer straks underrette Udlejer telefonisk på tlf.nr. 70 23 74 23.
 • Lejer er forpligtet til at anmelde enhver skade på Køretøjet til Udlejers forsikringsselskab, Codan, kontaktoplysninger findes på Dribe applikationen samt på www.dribe.dk. Lejers anmeldelsespligt omfatter også mindre buler, stenslag og skader af kosmetisk art.
 • Ved driftsstop skal Udlejers mobilitetsservice anvendes. Kontaktlysninger på Udlejers mobilitetsservice findes på Dribe applikationen samt på www.dribe.dk.

Afleveringssted

• Hvis Lejer ønsker at returnere Køretøjet skal returnering ske på afleveringsstedet som er angivet i App’en.

Overdragelse

 • Lejer er ikke berettiget til, hverken helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge Lejeaftalen uden Udlejerens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af lov.
 • Udlejer er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Lejeaftalen, herunder også indgåede aftaler om betalingsservice og tilsvarende. Overdragelsen kan dog blive betragtet som en væsentlig ændring, der i så fald vil blive varslet over for Lejer i overensstemmelse med punkt 13 i de generelle Lejebetingelser.

Ændringer i lejeaftalen

 • Udlejer er berettiget til at ændre vilkårene i Lejeaftalen, herunder priser og gebyrer, jf. punkt 13 i de generelle Lejebetingelser.
  Væsentlige ændringer skal varsles over for Lejer med et varsel på mindst 30 dage til udløbet af en lejeperiode, og Lejer kan i varslingsperioden opsige Lejeaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 7 dage, uanset Bindingsperiode.
 • Væsentlige ændringer varsles via individuel kommunikation, fx e-mail eller sms, se Lejeaftalens afsnit om ‘Kommunikation’.

Kommunikation

 • Lejer er forpligtet til at oplyse Udlejer om sine til enhver tid gældende person- og kontaktoplysninger, herunder e-mail, telefonnr. m.v.
 • Kommunikation mellem Lejer og Udlejer, herunder varsling om ændringer, og anmodning om Lejers accept af væsentlige ændringer, anses for at være kommet frem til Lejer, når meddelelsen er sendt via push-besked i Dribe applikationen og eftersendt pr. e-mail, eller sms.

Øvrige vilkår

 • Lejeforholdet reguleres tillige af Udlejers generelle Lejebetingelser, Vilkår for automatisk kortbetaling og Prislisten (som er udleveret sammen med Lejeaftalen) og de af Udlejer udstedte afhentnings- og afleveringskvitteringer, der udgør en integreret del af Lejeaftalen, og som Lejer ved sin bekræftelse på denne Lejeaftale erklærer at være bekendt med og have accepteret. De generelle Lejebetingelser er til enhver tid tilgængelige på Dribes mobilapplikationen og på Dribes hjemmeside www.dribe.dk.
 • Desuden henvises der til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder udlejningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 2013-05-02 nr. 463 med senere ændringer).

Underskrift

 • Lejeaftalen accepteres og opbevares digitalt af Udlejer. Et eksemplar af den accepterede Lejeaftale vil være tilgængelig for Lejer i Dribe applikationen og kan af Lejer downloades som en PDF.
 • Udleveringskvittering, afleveringskvittering og eventuel tilstandsrapport udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf Udlejer og Lejer hver modtager og opbevarer ét eksemplar.

Vilkår for automatisk betaling

Generelt

 • 1.1. Disse vilkår for automatisk betaling gælder i tillæg til CFCO A/S’ (binavnet Dribe A/S’) brugerbetingelser, generelle lejebetingelser, lejeaftaler, prislister mv. for din Dribe brugerkonto og leje af køretøjer. Definitioner og termer skal forstås på samme måde som i lejeaftalen og de generelle lejebetingelser.
 • 1.2. Dribe A/S har ret til at ændre disse vilkår med en måneds varsel. Ændringer varsles i overensstemmelse med brugerbetingelserne. 2. Automatisk betaling af ”Everyday Ride” lejeaftaler

• 2.1. Når du har indgået en aftale om leje af et køretøj af kategorien ”Everyday Ride”, vil betaling for første lejeperiode blive trukket fra dit betalingskort på det afhentningstidspunkt, der fremgår af lejeaftalen. Betaling for efterfølgende lejeperioder bliver herefter automatisk trukket fra dit betalingskort hver 30. dag indtil lejeaftalen opsiges i overensstemmelse med lejebetingelserne. Betalingen reserveres på dit kreditkort 7 dage før betalingsdagen.

3. Automatisk betaling af øvrige beløb

• 3.1. Hvis Dribe A/S kan gøre krav gældende mod dig i anledning af din leje og brug af et køretøj (fx ved skader på køretøjet, manglende rengøring/tankning, p-afgifter, fartbøder, m.v.), vil betaling herfor blive trukket automatisk fra dit betalingskort. Det samme gælder øvrige krav som Dribe A/S måtte have imod dig i anledning af aftaleforholdet (fx administrationsgebyrer, rykkergebyrer, og øvrige gebyrer efter den til enhver tid gældende prisliste).

4. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

 • 4.1. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Dribe A/S må benytte dine betalingskortoplysninger. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske via Dribe Applikationen eller ved henvendelse til info@dribe.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at Dribe A/S må benytte dine betalingskortoplysninger, svarer det til en opsigelse af din Dribe brugerprofil og eventuelle lejeaftaler. Du er dog stadig forpligtet til at sørge for rettidig betaling af skyldige beløb i henhold til indgåede aftaler.
 • 4.2. Hvis du ønsker at afvise eller har indsigelser mod en betaling, kan dette ske ved henvendelse til complaint@dribe.dk. Du har desuden mulighed for at gøre indsigelse imod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til din bank.

5. Opdatering og opbevaring af oplysninger

 • 5.1. Det er dit ansvar, at dine betalingskortoplysninger opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende. Du kan opdatere dine betalingskortoplysninger i Dribe applikationen.
 • 5.2. Betalingskortoplysningerne bliver registreret og opbevaret sikkert og betryggende hos en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder.

Prisliste

Se oversigten her