Everyday Ride lejeaftale

Udlejer

Dribe A/S

Park Allé 355

2605 Brøndby

CVR-nr. 38 72 91 44

(”Udlejer”)

 

Telefon: +45 70 23 74 23

Mail: info@dribe.dk

 

Lejer

Afhentningssted

 • Køretøjet afhentes ved første leje af Lejer fra Afhentningsstedet som er angivet i App’en.

 

Lejeperioden

 • Fra Afhentningstidspunktet kan køretøjet afhentes ved første leje. Ved efterfølgende fornyelser af lejeaftalen er afhentningstidspunktet tidspunktet fra fornyelsen af lejeaftalen.
 • Såfremt Lejer undlader at afhente Køretøjet eller afhenter Køretøjet på et senere tidspunkt end første Afhentningstidspunkt, vil Lejer stadig hæfte for betaling af lejeydelser regnet fra det aftalte Afhentningstidspunkt. Dog vil Leje kun afkræves 25% af lejeydelsen for 30 dages leje, hvis bestillingen af Køretøjet afbestilles senest dagen inden første Afhentningstidspunkt.
 • Lejeperioden (”Lejeperioden”) udgør 30 dage og lejeaftalen fornyes automatisk hver 30. dag og kan vare i op til 12 måneder med mindre Køretøjet returneres inden. Lejer hæfter dog altid for betaling af lejeydelser for bindingsperioden på de første 30 dage fra afhentningstidspunktet ved første leje, og efterfølgende minimum frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet returneres til Udlejer.
 • Såfremt Køretøjet afleveres inden Bindingsperioden er udløbet, vil Lejer ikke have ret til refundering for ubrugte lejedage i Bindingsperioden. Lejer er berettiget til en forholdsmæssig refundering for det antal ubrugte lejedage, som ligger ud over Bindingsperioden, og som Lejer har betalt for på opsigelsestidspunktet
 • Udlejer har ret til at opsige Lejeaftalen med syv dages varsel efter bindingsperioden. Udlejer vil dog komme med anbefalinger på tilsvarende køretøjer til Lejer, hvis Lejeaftalen opsiges.

 

Anvendelse af Køretøjet

 • Lejer og Fører af Køretøjet skal overholde de Lejeaftalen vedlagte Lejebetingelser og gældende lovgivning. Ved manglende overholdelse påhviler det Lejer at holde Udlejer skadesløs for ethvert tab, som Udlejer måtte lide som en følge heraf.
 • Køretøjet må ikke anvendes til kørsel på bane, enhver form for erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse.

 

Pris og betaling

 • Når Lejer underskriver Lejeaftalen, accepterer Lejer, at Udlejer må trække betaling hver 30. dag, da lejeperioden fornyes automatisk, indtil Lejer returnerer Køretøjet.
 • Udover leje af Køretøjet omfatter ydelsen 1.800 frie km/30 dage eller 60 frie km/dag ved Lejeperioder kortere end 30 dag, udgifter til grøn ejerafgift, ansvarsforsikring og kaskoforsikring (dog således at Lejer har en selvrisiko på 5.000 kr. pr. Skade, service- og reparationsomkostninger, dog med de begrænsninger, der følger af de generelle Lejebetingelse, vinter- og sommerdæk, herunder udgifter til skift af dæk.
 • Første betaling forfalder til betaling på Afhentningstidspunktet. De efterfølgende betalinger for lejefornyelser forfalder til betaling hver 30. dag, og betalingen reserveres på Lejers kreditkort 7 dage før betalingsdagen. Ved automatisk kortbetaling gælder ‘Vilkår for automatisk kortbetaling’ (udleveret sammen med Lejeaftalen) i tillæg til Lejeaftalen.

 

Inkluderede og overkørte kilometer

 • Eventuelt overkørte kilometer opgøres ved Køretøjets aflevering eller lejeaftalens fornyelse.
 • Hver sammenhængende lejeperiode på 30 dage inkluderer 1.800 frie km, eller 60 frie km pr. dag ved Lejeperioder kortere end 30 dage. Overskrides dette antal kilometer, faktureres Lejer særskilt for overkørte kilometer med den takst, der fremgår af Lejeaftalens afsnit om “Overkørte kilometer”. Frie kilometer vedrører alene denne lejeperiode og kan ikke modregnes ikke kørte kilometer i tidligere eller senere lejeperioder eller lejeaftaler.

 

Optjening af loyalitetspoint

 • Lejer optjener point for hver Lejeperiode á 30 dage af Køretøjet, hvis Lejer er medlem af Udlejers loyalitetsprogram ”Dribers Club”.
 • Point tildeles, efter endt Lejeperiode eller endt fornyelse, og bortfalder automatisk, hvis der ikke sker betaling for leje af Køretøjet. Såfremt Lejeaftalen returneres inden udløb, tildeles Lejer et forholdsmæssigt antal point for det antal dage Lejer har betalt leje for.

 

Parkeringsafgifter, bøde og lign.

 • Lejer hæfter for betaling af parkeringsafgifter, bøder og andre skyldige beløb, som måtte blive pålagt Udlejer som følge af Lejers eller en eventuel Førers brug af Køretøjet i Lejeperioden.

 

Skader og ulykker

 • Udlejer har tegnet en ansvars- og kaskoforsikring for Køretøjet, hvor Lejer og Føreren/Førerne anses for sikrede.

 

Lejer har en selvrisiko på kr. 5.000 pr. skade

 • Forsikringsselskabet kan imidlertid gøre regres gældende over for Lejer eller Føreren/Førerne for det fulde tab i følgende tilfælde:
 • Hvis den pågældende har ført Køretøjet uden at have gyldigt kørekort
 • Hvis Køretøjet er ført af andre end Lejer/Føreren/Førerne,
 • Hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2.
 • Ved væsentlig skade, ulykke eller havari skal Lejer straks underrette Udlejer telefonisk på tlf.nr. 70 23 74 23.
 • Lejer er forpligtet til at anmelde enhver skade på Køretøjet til Udlejers forsikringsselskab, Codan, på tlf.nr 78 73 61 67 Lejers anmeldelsespligt omfatter også mindre buler, stenslag og skader af kosmetisk art.
 • Ved driftsstop skal Udlejers mobilitetsservice anvendes. Udlejers mobilitetsservice kan kontaktes telefonisk på tlf.nr. 70 23 74 23.
 • Køretøjet må kun føres af Lejer eller de(n) ovenfor anførte Fører(e). Hvis Køretøjet beskadiges, medens den føres af andre end Lejer eller Føreren/Førerne, kan Udlejers forsikringsselskab gøre regres gældende over for både Lejer og Føreren/Førerne for de opståede skader og tab.
 • Lejer er over for Udlejer ansvarlig for enhver skade på Køretøjet og tab, Udlejer måtte lide som følge af Lejers leje af Køretøjet, uanset hvem der fører det.

 

Afleveringssted

 • Hvis Lejer ønsker at returnere Køretøjet skal returnering ske på afleveringsstedet som er angivet i App’en.

 

Overdragelse

 • Lejer er ikke berettiget til, hverken helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge Lejeaftalen uden Udlejerens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af lov.
 • Udlejer er uden Lejers samtykke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Lejeaftalen, det gælder også aftaler om betalingsservice og lign.

 

Kommunikation

 • Lejer er forpligtet til at oplyse Udlejer om sine til enhver tid gældende person- og kontaktoplysninger, herunder e-mail, telefonnr. m.v.
 • Kommunikation mellem Lejer og Udlejer, herunder varsling om ændringer, anses for at være kommet frem til Lejer, når varslingen sker ved push-meddelelser på Dribe applikationen og eftersendt pr. e-mail, eller sms.

 

Øvrige vilkår

 • Lejeforholdet reguleres tillige af Udlejers generelle Lejebetingelser, Vilkår for automatisk kortbetaling og Prislisten (som er udleveret sammen med Lejeaftalen) og de af Udlejer udstedte afhentnings- og afleveringskvitteringer, der udgør en integreret del af Lejeaftalen, og som Lejer ved sin bekræftelse­­ på denne Lejeaftale erklærer at være bekendt med og have accepteret. Lejebetingelserne er til enhver tid tilgængelige på Dribes mobilapplikationen og på Dribes hjemmeside www.dribe.dk.
 • Desuden henvises til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder udlejningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 2013-05-02 nr. 463 med senere ændringer), hvoraf det bl.a. fremgår:

 

Ӥ 10

Et udlejet motorkøretøj må kun føres af Lejer eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil, jf. § 5, stk. 3, nr. 1.

Stk. 2. Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.”

 

Ӥ 14.

Udlejer og Lejer kan aftale, at Lejer skal holde udlejer skadesløs for ethvert beløb på indtil 5.000 kr., som udlejer er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolicen eller i en eventuel kaskoforsikringspolice om, at udlejer bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring.”

 

Underskrift

 • Lejeaftalen accepteres og opbevares digitalt af Udlejer. Et eksemplar af den accepterede Lejeaftale vil blive fremsendt til den af Lejer oplyste e-mailadresse.
 • Udleveringskvittering, afleveringskvittering og eventuel tilstandsrapport udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf Udlejer og Lejer hver modtager og opbevarer ét eksemplar. Udleverings- og afleveringskvitteringer er en integreret del af Lejeaftalen og udgør sammen med vedlagte generelle lejebetingelser (”Lejebetingelserne”) aftalegrundlaget mellem parterne.

 

Førere

 • Køretøjet må kun føres af Lejer og de nedenfor angivne førere, som har haft minimum 3 års skadefri kørsel for så vidt angår anmeldte forsikringsskader, hvor føreren er blevet kendt helt eller delvis ansvarlig i perioden op til Lejeperioden

 

Generelle lejebetingelser

1. Ejendomsret.

 • 1.1 Lejer har alene en brugsret til Køretøjet på de vilkår, der fremgår af Lejeaftalen og disse Lejebetingelser.
 • 1.2 Udlejer kan kræve Køretøjet forsynet med skilte og mærker.
 • 1.3 Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af Køretøjet, må ikke fjernes.
 • 1.4 Lejer må ikke sælge, pantsætte, stille som sikkerhed eller på anden måde råde retligt over Køretøjet.
 • 1.5 Lejer må ikke ændre eller omdanne Køretøjet, ligesom Lejer ikke har ret til at udskifte dele af Køretøjet.
 • 1.6 Lejer må ikke påmontere OBD-enhed(er) i Køretøjet
 • 1.7 Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige Køretøjet på en af Udlejer angivet adresse, dog med mindst 7 dages varsel.

 

2. Brugsret og anvendelse.

 • 2.1 Køretøjet må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Hvis Køretøjets brug overlades til andre end Lejer, skal denne Fører fremgå udtrykkeligt af Lejeaftalen.
 • 2.2 Køretøjet må kun bruges til kørsel inden for kontinentet Europa, med undtagelse af en række lande. Køretøjet må ikke bruges til kørsel i: Albanien, Armenien, Azerbaijan, Belarus (Hviderusland), Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Grækenland, Jugoslavien, Kasakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Makedonien, Moldova, Montenegro, Polen, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine eller Ungarn.
 • 2.3 Rygning i Køretøjet er ikke tilladt. Ved overtrædelse vil Lejer blive pålagt at betale et rengøringsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste (”Prislisten”). Prislisten er vedlagt denne Lejeaftale og fremsendt til Lejer via e-mail. Prislisten er derudover tilgængelig på Udlejers mobilapplikation og hjemmeside.
 • 2.4 Det er ikke tilladt at have dyr i Køretøjet. Ved overtrædelse vil Lejer blive pålagt at betale et rengøringsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste.
 • 2.5 Køretøjet må ikke anvendes til udlejning, kørsel på bane eller anden form for erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse.
 • 2.6 Såfremt Køretøjet anvendes i strid med denne Lejeaftale, de generelle Lejebetingelser eller gældende lovgivning, er Udlejer berettiget til at tilbagetage Køretøjet uden varsel. Enhver dermed forbundet omkostning pålægges Lejer, der tillige er pligtig at betale den aftalte leje for Køretøjet i den resterende del af Lejeperioden.
 • 2.7 Lejer bekræfter at være blevet gjort opmærksom på, at Køretøjet er udstyret med satellit-sporing.

 

3. Lejeydelse.

 • 3.1 Lejeren skal betale den lejeydelse, der fremgår af Lejeaftalen.
 • 3.2 Det fremgår af selve Lejeaftalen, hvornår lejeydelsen/de løbende lejeydelser forfalder til betaling.
 • 3.3 Ved forsinket betaling af Lejeydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til Lejeaftalen betales morarente samt påkravsgebyr i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
 • 3.4 Der kan alene anvendes danske Visa/Dankort, Visa eller Mastercard kreditkort som betalingsmiddel. Lejer er forpligtet til at sikre sig, at der er dækning for skyldige beløb, og at kreditkortet er aktivt. Lejer er indforstået med, at Udlejer automatisk trækker betalingen på Visa delen, hvis lejeren har et kombineret Visa/Dankort. Ved udskiftning af kort skal Lejer uopfordret underrette Lejer ved at opdatere kortoplysningerne på Udlejers applikation.
 • 3.5 Ved automatisk kortbetaling gælder i tillæg til de generelle lejebetingelser også ‘Vilkår for automatisk kortbetaling’ (udleveret sammen med de generelle lejebetingelser). Disse kan til enhver tid findes i Dribe Applikationen eller på Dribe hjemmesiden: www.dribe.dk.
 • 3.6 Den lejeydelse, der fremgår af Lejeaftalen, er fast i hele Lejeperioden og omfatter leje af Køretøjet, grøn ejerafgift, ansvars- og kaskoforsikring (med selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade), service, reparation og dæk.
 • 3.7 Bortkomst eller totalbeskadigelse af Køretøjet ved en begivenhed, der ikke beror på Udlejers forhold, fritager ikke Lejer fra at betale lejeydelsen. Hvis Bortkomsten eller totalbeskadigelsen ikke beror på Lejers eller en eventuel Førers forhold, vil Udlejer tilbyde Lejer et tilsvarende køretøj i den resterende Lejeperiode.

 

4. Afhentning/Udlevering.

 • 4.1 Afhentningssted og Afhentningstidspunktet fremgår af Lejeaftalen. Lejer hæfter for betaling af Lejeydelsen fra det aftalte Afhentningstidspunkt, uanset om Lejer først vælger at afhente Køretøjet på et senere tidspunkt.
 • 4.2 Ved afhentning skal Lejer straks undersøge Køretøjet. Lejer bekræfter ved ibrugtagning af Køretøjet, at Køretøjet er modtaget i god og lovlig stand, herunder at Lejer har undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, inden kørsel påbegyndes. Opdager Lejer, at der er fejl eller mangler ved Køretøjet ved undersøgelsen, skal dette straks oplyses til Udlejer, før Køretøjet tages i brug.
 • 4.3 I perioden fra Køretøjets afhentning og frem til Køretøjets aflevering til Udlejer, forpligter Lejer/Fører sig til ikke at efterlade nøgler til Køretøjet i Køretøjet, når det ikke er i brug. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at nøglerne til Køretøjet ikke efterlades i Køretøjet, jf. punkt 10.3.

 

5. Udlejers ansvar.

 • 5.1. Udlejer fraskriver sig ansvaret for ethvert tab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved Køretøjet måtte udløse hos Lejer.
 • 5.2 I tilfælde af mangler ved Køretøjet er Lejer forpligtet til at acceptere afhjælpning. Såfremt afhjælpning ikke er mulig, kan Udlejer vælge af udskifte Køretøjet eller opsige Lejeaftalen i overensstemmelse med punkt 9.4.
 • 5.3 Udlejer er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.
 • 5.4 Udlejer er ikke ansvarlig for force majeure, herunder men ikke begrænset til nedbrud i eller manglende adgang til IT systemer, hærværk og tyveri samt andre begivenheder, som ligger uden for Udlejers kontrol, og hvad enten begivenheden rammer Udlejer selv eller en underleverandør.
 • 5.5 Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller skade opstået som følge af Lejers brug af Køretøjet, herunder beskadigelse af tredjemands ting, medmindre Udlejer har handlet særskilt ansvarspådragende.

 

6. Lejers ansvar.

 • 6.1 Konstaterer Lejer i løbet af Lejeperioden, at Køretøjet ikke er i overensstemmelse med det aftalte, skal Lejeren reklamere over for Udlejer, straks efter fejlen/manglen bliver opdaget.
 • 6.2 Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af Køretøjet, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejer bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.
 • 6.3 Lejer friholder Udlejer for ethvert ansvar, som Udlejer måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, Lejer gør af Køretøjet, herunder at forskrifter ikke er iagttaget, eller tilladelse ikke er indhentet.
 • 6.4 Lejer må kun påfylde den korrekte brændstoftype på Køretøjet. Lejer skal holde Udlejer skadesløs for ethvert tab forbundet med påfyldning af forkert brændstoftype.
 • 6.5 Lejer må ikke benytte Køretøjet til kørsel under påvirkning af alkohol, narkotiske stoffer eller andre former for sløvende midler.
 • 6.6 På samme måde som hvis Lejer havde været Køretøjets ejer, er Lejer ansvarlig for eventuelle lovbrud, der finder sted i Lejeperioden og sker i forbindelse med Lejers/Førers brug af Køretøjet. Lejer hæfter for alle gebyrer, bøder og afgifter, herunder vejafgifter, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Køretøjet under Lejeperioden og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. Lejer accepterer, at Udlejer er berettiget til at trække disse omkostninger på Lejers kreditkort med tillæg af det administrationsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste.

 

7. Vedligeholdelse.

 • 7.1 Lejeaftalen er inklusive fri service og mekanisk vedligeholdelse i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikanten, herunder udgifter til arbejdsløn, reservedele, kontrol og olieskift. Desuden omfatter lejeaftalen vinter- og sommerdæk samt skifte heraf inden for de gældende dæksæsoner. Ønsker lejer at få skiftet de sæsonbestemte dæk uden for den gældende dæksæson (sommer eller vinter), vil det koste et gebyr, der fremgår af Udlejers prisliste.
 • 7.2 Lejer er dog forpligtet til at vedligeholde Køretøjet, således at Køretøjet til enhver tid svarer til den stand, Køretøjet havde ved udlevering, og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde. Lejer skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra fabrikanten.
 • 7.3 Såfremt Køretøjet i Lejeperioden skal have udført service, skal repareres eller skal have udført arbejde på basis af en fabriksindkaldelse, er Lejer forpligtet til at indlevere Køretøjet til et af Udlejer anvist sted. Såfremt en servicelampe begynder at lyse i Køretøjet under Lejeperioden, er Lejer forpligtet til straks at orientere Udlejer herom. Lejer er også i det tilfælde forpligtet til at indlevere Køretøjet, såfremt Udlejer vurderer, at det er nødvendigt.
 • 7.4 Lejer vil blive holdt ansvarlig for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af punkt 7.2 og 7.3, herunder for bortfald af garanti.
 • 7.5 Lejer må ikke selv foretage reparation eller service af Køretøjet, men skal i stedet straks kontakte Udlejer for anvisning til en af Udlejers faste samarbejdspartnere. Udlejer vil i det tilfælde stille et nyt køretøj til rådighed for Lejer, medmindre Køretøjets tilstand er en følge af Lejeres misligholdelse af dennes forpligtelser i henhold til Lejeaftalen eller disse Lejebetingelser. Det køretøj, der stilles til rådighed for Lejer i den periode, hvor Køretøjet er til service eller reparation, vil ikke nødvendigvis være af samme mærke eller model eller stand som det oprindelige Køretøj.
 • 7.6 Hvis Lejer undlader at indlevere Køretøjet til Udlejer, vil dette blive betragtet som væsentlig misligholdelse af Lejeaftalen, og Udlejer vil være berettiget til straks at ophæve Lejeaftalen.

 

8. Risiko.

 • 8.1 Lejer bærer risikoen for Køretøjets ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst, herunder tyveri, fra det tidspunkt hvor Køretøjet er afhentet og kommet i Lejers eller Førers besiddelse og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er leveret tilbage til Udlejer på det af Udlejer anviste Afleveringstidspunkt og Afleveringssted.
 • 8.2 Lejer hæfter for udgifter udløst af skader, hændelige uheld, tyveri m.v., i det omfang skaden ikke er dækket af den i punkt 10 tegnede forsikring.
 • 8.3 Hvis Køretøjet ødelægges eller forringes – uanset af hvilken årsag – skal Lejer straks underrette Udlejer herom.
 • 8.4 Lejer frigør ved sin accept af Lejeaftalen og disse Lejebetingelser Udlejer for ethvert ansvar for tab af eller skader på enhver genstand, som Lejer eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet før eller under Udlejningsperioden. Lejer er endvidere indforstået med at holde Udlejer skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader, ligesom Lejer skal forsvare udlejers interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

 

9. Opsigelse af Lejeaftalen.

 • 9.1 Lejer kan først opsige Lejeaftalen efter udløb af den bindingsperiode, der fremgår af Lejeaftalen. Lejer hæfter dog under alle omstændigheder for betaling af lejeydelser frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer.
 • 9.2 Lejer kan opsige Lejeaftalen ved at returnere Køretøjet i og følge returneringsprocessen i Udlejers mobilapplikation.
 • 9.3 Såfremt Køretøjet returneres inden bindingsperioden er udløbet, vil Lejer ikke have ret til refundering for ubrugte lejedage. Opsiges Lejeaftalen efter bindingsperioden, vil Lejer være berettiget til forholdsmæssig refundering for det antal ubrugte lejedage, som Lejer har foretaget betaling for.
 • 9.4 Udlejer har efter bindingsperioden ret til at opsige Lejeaftalen med 7 dages varsel. Lejeren har i den forbindelse pligt til at aflevere Køretøjet til Udlejer senest dagen efter udløbet af opsigelsesvarslet, dvs. senest 8 dage efter Udlejers opsigelse.

 

10. Forsikring.

 • 10.1 Kasko- og ansvarsforsikring er inkluderet i Lejeydelsen, dog hæfter Lejer for skader op til selvrisikobeløbet. Selvrisikoen for Lejer begrænses til maksimalt 5.000 kr. pr. skade.
 • 10.2 Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at Lejer eller Fører af Køretøjet alene er de personer, der fremgår af Lejeaftalen, og at disse er minimum 26 år, har et gyldigt dansk kørekort og et dansk CPR-nummer. Derudover er det en betingelse, at en eventuel Fører af Køretøjet har haft minimum tre års skadefri kørsel forstået som anmeldte forsikringsskader, hvor Føreren er blevet tilkendt det fulde eller delvise ansvar, i perioden op til Lejeperioden.
 • 10.3 Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at nøglerne til Køretøjet ikke efterlades i Køretøjet, når det ikke er i brug.
 • 10.4 Forsikringsselskabet kan gøre regres gældende over for Lejer eller Fører af Køretøjet for den fulde skadesudgift, hvis Køretøjet er ført af en person uden gyldigt kørekort, hvis Køretøjet er ført af en person, der ikke er påført som Lejer eller Fører i Lejeaftalen, eller hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2.
 • 10.5 Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte Udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved:
  • 10.5.1 straks at anmelde enhver skade der opstår i Lejeperioden til Udlejers forsikringsselskab,
  • 10.5.2 at skaffe navne og adresser på alle implicerede parter og eventuelle vidner samt registreringsnumre på alle implicerede biler,
  • 10.5.3 undlade at anerkende ansvar eller skyld,
  • 10.5.4 undlade at forlade køretøjet, uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger,
  • 10.5.5 underrette politiet omgående, såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade,
  • 10.5.6 udfylde og aflevere en skadesanmeldelse på Udlejers eller Udlejers forsikringsselskabs forespørgsel.
 • 10.6 Hvis Lejer undlader at iagttage ovenstående, medfører det bortfald af forsikringsdækningen.

 

11. Misligholdelse.

 • 11.1 Udlejer kan uden varsel ophæve Lejeaftalen, tilbagetage Køretøjet og kræve erstatning for sit tab, herunder bl.a. lejeydelser i den resterende del af Lejeperioden, hvis Lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Lejeaftalen eller disse Lejebetingelser. Lejer har i den anledning ikke krav på et erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation.
 • 11.2 De nedenfor oplistede forhold vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Listen er ikke udtømmende. Det vil blive betragtet som væsentlig misligholde, hvis Lejer:
  • 11.2.1 undlader at betale forfaldne ydelser eller andre skyldige beløb,
  • 11.2.3 undlader at afleverer Køretøjet til Udlejer på det aftalte Afleveringstidspunkt, når Lejeaftalen er endeligt opsagt (og ikke automatisk forlænges),
  • 11.2.3 forsømmer at vedligeholde Køretøjet som reguleret i punkt 7,
  • 11.2.4 nægter Udlejer eller dennes samarbejdspartner efter rimeligt varsel på 7 dage at få adgang til at besigtige Køretøjet,
  • 11.2.5 anvender Køretøjet i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådant brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser,
  • 11.2.6 overlader brugen af Køretøjet helt eller delvist til andre end de i Lejeaftalen godkendte personer.
 • 11.3 Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at Køretøjet under Lejeperioden har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål, kan disse uden videre inddrage Køretøjet, uden at Lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation.
 • 11.4 Strømmen på Køretøjets undervogn kan blive slukket, hvis Lejer misligholder lejeaftalen og ikke afleverer Køretøjet tilbage til Udlejer. Af sikkerhedsmæssige årsager vil Lejer blive varslet via email om, hvornår strømmen på Køretøjets undervogn bliver slukket. Strømmen vil blive slukket på det angivne tidspunkt eller så tæt som muligt derpå, så længe Udlejer kan se, at Køretøjet ikke har været ude og køre i minimum 20 minutter.
 • 11.5 I forbindelse med tilbagetagning af Køretøjet faktureres Lejer for afhentningen i overensstemmelse med Udlejers gældende Prisliste (gebyret hedder ”Aflevering af bil på ikke anvist sted”).

 

12. Aflevering.

 • 12.1 Køretøjet afleveres til Udlejer i samme stand som ved udleveringen. Køretøjet afleveres desuden rengjort, støvsuget, nyvasket og tømt for private effekter i overensstemmelse med Udlejers instruks for afleveringsprocedure på Udlejers applikation. Køretøjet skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, radiokoder, servicebog og instruktionsbøger, som Køretøjet blev udleveret med.
 • 12.2 Køretøjet skal afleveres med fuld tank, ellers udløser det et gebyr. Gebyret fremgår af Udlejers Prisliste, som er udleveret sammen med Lejeaftalen og de generelle Lejebetingelser.
 • 12.3 Når Køretøjet er afleveret, modtager Lejer en afleveringskvittering via Udlejers mobilapplikationen. Lejer skal følge den afleveringsprocedure, der fremgår af Udlejers mobilapplikation.
 • 12.4 Udlejer vil herefter gennemgå Køretøjet og udarbejde en skadesrapport, hvis Køretøjets stand ligger udover normalt slid og ælde, herunder hvis der er: stenslag eller revner i glas, ridser i lakken (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i interiør, skader, eftermontering af ekstraudstyr, ruder og dæk, og tilfælde, hvor kabinen er medtaget af røg eller andre lugtgener.
 • 12.5 Udgifter til udbedring af forhold, der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid og ælde, vil blive opgjort og opkrævet af Lejer.
 • 12.6 Såfremt gennemgangen af Køretøjet viser skader, der dækkes af Køretøjets kaskoforsikring, hæfter Lejer for den selvrisiko, der fremgår af Lejeaftalen, og Lejer er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse og bistå Udlejer overfor Udlejers forsikringsselskab. Lejer hæfter for betaling af reparation af skader, der ikke er omfattet af kaskoforsikringen. Visse skader falder under en bagatelgrænse, som Lejer ikke hæfter for. Beskrivelsen af acceptable og uacceptable skader findes i Udlejers ”Fair wear and tear guidelines” (https://dribe.dk/alt-det-med-smaat/fair-wear-tear-guide/)
 • 12.7 Det tilladte kilometerforbrug for Lejeperioden fremgår af Lejeaftalen. Lejer skal betale for overkørte kilometer med den takst, der fremgår af Lejeaftalen. Ubrugte kilometer refunderes ikke.
 • 12.8 Afleveres Køretøjet ikke senest på det aftalte Afleveringstidspunkt, er Lejer erstatningsansvarlig for skader og tab, der ikke er forsikringsdækning for, og som måtte opstå i perioden, indtil Køretøjet afleveres til det af Udlejer oplyste Afleveringssted, Lejer vil samtidig hæfte for betaling af lejeydelser frem til det tidspunkt, hvor der er sket aflevering.
 • 12.9 Undladelse af aflevering af køretøjet til aftalt tid, herunder under hensyntagen til automatisk fornyelse af Lejeaftalen, eller manglende betaling falder ind under Straffelovens bestemmelser om brugstyveri, nuværende § 293.

 

13. Ændringer i lejebetingelserne.

 • 13.1 Udlejer forbeholder sig retten til at ændre vilkår, herunder priser, og gebyrer.
 • 13.2 Hvis udlejer foretager væsentlige ændringer i Lejeaftalen eller Lejebetingelser, vil Lejer blive orienteret i forbindelse med log-on på Dribe applikationen. Lejer vil blive bedt om at gennemgå og acceptere de ændrede vilkår eller priser.
 • 13.3 Væsentlige ændringer skal varsles over for Lejer med et varsel på mindst 30 dage til udløbet af en lejeperiode, og Lejer kan i varslingsperioden opsige Lejeaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 7 dage, uanset Bindingsperiode og normalt opsigelsesvarsel.
 • 13.4 Væsentlige ændringer varsles via Dribe Applikationen og ved individuel kommunikation, fx e-mail eller sms.
 • 13.5 Enhver ændring af Lejeaftalen eller Lejebetingelserne skal ske skriftligt for at være gyldig.
 • 13.6 Udlejer har mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste, men her findes eksempler på nogle af de situationer, hvor Udlejer har mulighed for at ændre priser og gebyrer:
  • 13.6.1 Udlejers prissætning er afhængig af de priser og omkostninger Udlejer har til indkøb af de køretøjer Lejer kan leje gennem Dribe. En højere indkøbspris vil medføre mulige prisstigninger for Lejer ved leje af et køretøj.
   Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med Udlejers levering af ydelser til Lejer, f.eks. for at stille betalingsløsninger til rådighed, stigninger i renteomkostninger eller stigninger fra andre distributører.
  • Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med Udlejers levering af ydelser til Lejer, f.eks. for at stille betalingsløsninger til rådighed, stigninger i renteomkostninger eller stigninger fra andre distributører.
  • 13.6.2 Inflation: Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det Udlejer omkostninger, og Udlejer kan derfor have behov for at regulere priser i takt med inflationen.
  • Udlejer har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2017 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet.
  • Hvis prisen ændres, vil Udlejer ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner.
  • Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været fx 5 % i årene 2017-2019, kan Udlejer ændre prisen med 5 % i 2019 relativt i forhold til 2017.
  • 13.6.3 Ændret lovgivning, regulering eller praksis: Afgiftsområdet på biler er reguleret af lovgivning og andre regler, som hyppigt ændres.
  • Sådanne ændringer eller fx en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at Udlejer bliver nødt til at ændre i vilkår og priser.
  • 13.6.4 Produktændringer: En ændring af et af Udlejers produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker eller konkurrencemæssige forhold.
  • Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.
  • 13.6.5 Incitament til en mere effektiv kundeadfærd: Administrationen af medlemskabsaftaler, lejeaftaler eller særlige services forbundet hermed, kan påføre Udlejer uforudsete interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til en Lejers medlemskab eller lejeaftale. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer i priser og vilkår, som skaber incitament for Dribes kunder til at vælge mere effektive økonomiske løsninger.

 

14. Brug af persondata.

 • 14.1 Når du lejer et køretøj, vil CFCO A/S registrere og behandle persondata vedrørende dit medlemskab. Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata i vores privatlivspolitik, som du finder her: https://dribe.dk/alt-det-med-smaat/.

 

15. Tvister.

 • 15.1 Enhver tvist mellem Lejer og Udlejer, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole, med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor Lejer har bopæl.

 

16. Klager.

 • 16.1 Klager over Udlejer skal sendes skriftligt pr. e-mail til complaint@dribe.dk
 • 16.2 Herudover henvises til https://naevneneshus.dk/ og Nævnenes Hus, Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg, e-mail: nh@naeveneshus.dk. Europa-Kommissionens online klageportal http://ec.europa.eu/odr kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Lejer er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

 

Vilkår for automatisk betaling

1. Generelt.

 • 1.1. Disse vilkår for automatisk betaling gælder i tillæg til CFCO A/S’ medlemsbetingelser, generelle lejebetingelser, lejeaftaler, prislister mv. for dit Dribe medlemskab og leje af køretøjer.
 • 1.2. CFCO A/S har ret til at ændre disse vilkår med en måneds varsel. Ændringer varsles i overensstemmelse med medlemsbetingelserne.

 

2. Automatisk betaling af medlemskab og Everyday Ride lejeaftaler.

 • 2.1. Når du tilmelder dig Dribe via Dribe applikationen, skal du indtaste dine betalingskortoplysninger og betale for de første 30 dages medlemskab. Herefter bliver betalingen for dit medlemskab automatisk trukket fra dit betalingskort hver 30. dag.
 • 2.2. Når du har indgået en aftale om leje af et Everyday Ride køretøj, vil betaling for første lejeperiode blive trukket fra dit betalingskort på det afhentningstidspunkt, der fremgår af lejeaftalen. Betaling for efterfølgende lejeperioder bliver herefter automatisk trukket fra dit betalingskort hver 30. dag indtil lejeaftalen opsiges i overensstemmelse med lejebetingelserne.

 

3. Automatisk betaling af øvrige beløb.

 • 3.1. Hvis CFCO A/S kan gøre krav gældende mod dig i anledning af din leje og brug af et køretøj (fx ved skader på køretøjet, manglende rengøring/tankning, p-afgifter, fartbøder, m.v.), vil betaling herfor blive trukket fra dit betalingskort. Det samme gælder øvrige krav som CFCO A/S måtte have imod dig i anledning af aftaleforholdet (fx administrationsgebyrer, rykkergebyrer, og øvrige gebyrer efter den til enhver tid gældende prisliste).

 

4. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke.

 • 4.1. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at CFCO A/S må benytte dine betalingskortoplysninger. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske via Dribe Applikationen eller ved henvendelse til concierge@dribe.dk . Hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at CFCO A/S må benytte dine betalingskortoplysninger, svarer det til en opsigelse af dit Dribe medlemskab og eventuelle lejeaftaler.
 • 4.2. Hvis du ønsker at afvise eller har indsigelser mod en betaling, kan dette ske ved henvendelse til complaint@dribe.dk . Du har desuden mulighed for at gøre indsigelse imod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til din bank.

 

5. Opdatering og opbevaring af oplysninger.

 • 5.1. Det er dit ansvar, at dine betalingskortoplysninger opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende. Du kan opdatere dine betalingskortoplysninger i Dribe applikationen.
 • 5.2. Betalingskortoplysningerne bliver registreret og opbevaret sikkert og betryggende hos en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder.

 

Prisliste

1. Priser.

 • 1.1 Pris for manglende rengøring (ej rengjort indvendigt og/eller støvsuget og/eller nyvasket) ved aflevering: Kr. 999 inkl. moms.
 • 1.2 Pris for påfyldning af brændstof, hvis bilen ikke er afleveret med fuld tank og/eller hvis bilens varslingssystem påkræver påfyldning af AdBlue: Kr. 299 inkl. moms. Derudover faktureres udgiften for det manglende brændstof og/eller AdBlue jf. dagsprisen.
 • 1.3 Pris for ekstra rengøring af bil, hvis der har været husdyr i bilen: Kr. 2.499 inkl. moms.
 • 1.4 Pris for ekstra rengøring af bil, hvis der har været røget, eller hvis der er andre lugtgener, i bilen: kr. 2.499 inkl. moms.
 • 1.5 Pris for manglende nøgle: Kr. 3.499 inkl. moms pr. nøgle.
 • 1.6 Pris for afbestilling af Everyday Ride frem til dagen før afhentning: 25% af lejeydelsen for 30 dages leje.
 • 1.7 Gebyr for mislykket betaling som kræver manuel behandling: Kr. 99 inkl. moms
 • 1.8 Gebyr for håndtering af P-bøder: Kr. 299 inkl. moms
 • 1.9 Gebyr for manglende aflevering af Ride på det af Dribe anviste afleveringssted: Kr. 999 inkl. moms – omkostninger forbundet med hjemtransport af Ride tillægges. Bilens afleveringssted angives i appen under ”Dit Ride”.
 • 1.10 Pris for ikke at skifte til de sæsonbestemte dæk: Kr. 599 inkl. moms. Der skal skiftes til sommerdæk i perioden: 15. april til 30. november og vinterdæk i perioden 1. december til 14. april. Hvis bilen ikke får skiftet til korrekte dæk inden for sæsonen eller afleveres med forkerte dæk, udløses gebyret.
 • 1.11 Gebyr for misligholdelse af lejeaftale jf. Paragraf 11 i de generelle lejebetingelser: Kr. 2.999 inkl. moms

 

2. Prisændringer.

 • 2.1 Vi har mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste, men du får her eksempler på nogle af de situationer, hvor vi har mulighed for at ændre priser:

2.1.1 Udefrakommende omkostninger
Vores prissætning er afhængig af de priser og omkostninger vi har til indkøb af de køretøjer du kan leje gennem Dribe. En højere indkøbspris vil medføre mulige prisstigninger for dig ved leje af et køretøj.
Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med Dribes levering af ydelser til vores kunder, f.eks. gebyrer for at stille betalingsløsninger til rådighed, stigninger i renteomkostninger eller stigninger fra andre distributører.

2.1.2 Inflation
Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor have behov for at regulere vores priser i takt med inflationen.
Vi har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2017 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse vores priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet.

Hvis prisen ændres, vil vi ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner.
Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været fx 5 % i årene 2017-2019, kan vi ændre prisen med 5 % i 2019 relativt til 2017.

2.1.3 Ændret lovgivning, regulering eller praksis
Afgiftsområdet på biler er reguleret af lovgivning og andre regler, som hyppigt ændres.
Sådanne ændringer eller fx en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at vi bliver nødt til at ændre i vilkår og priser.

2.1.4 Produktændringer
En ændring af et af Dribes produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker eller konkurrencemæssige forhold.
Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.

2.1.5 Incitament til en mere effektiv kundeadfærd
Administrationen af medlemskabsaftaler, lejeaftaler eller særlige services forbundet hermed, kan påføre os uforudsete interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til en kundes medlemskab eller lejeaftale. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer i priser og vilkår, som skaber incitament for Dribes kunder til at vælge mere effektive økonomiske løsninger.