Vilkår og betingelser

Brugerbetingelser

1. Generelt 

1.1 Servicen Dribe leveres af selskabet:  

CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (”vi” eller ”os”) Park Allé 355 

2605 Brøndby CVR-nr. 38 72 91 44 

1.2 Disse betingelser (”Brugerbetingelserne”) gælder for din Dribe bruger. Når du opretter din Dribe bruger, vil du samtidig blive bedt om at acceptere Brugerbetingelserne. Vi opfordrer dig til at læse Brugerbetingelserne grundigt igennem, inden du opretter din bruger. 

 2. Brugerkonto 

2.1 Dribe er en digital brugerplatform, der leverer leje af køretøjer på korttidsbasis. Når du opretter en Dribe bruger, får du adgang til at leje køretøjer på Dribe applikationen, og du får adgang til på en nem og fleksibel måde at udskifte dit køretøj efter dine konkrete behov. 

2.2 Du kan kun få adgang til at leje køretøjer via Dribe-applikationen, hvis du har en gyldig bruger. 

2.3 Du kan oprette en bruger hos Dribe, hvis du er (i) minimum 21 år gammel, (ii) er i besiddelse af et gyldigt kørekort i kreditkort størrelse, (iii) har et dansk CPR-nummer, (iv) har en dansk folkeregisteradresse, (v) er i besiddelse af et gyldigt Visa (Visa eller Visa/Dankort) eller Mastercard kreditkort, (vi) har haft tre års skadefri kørsel for så vidt angår anmeldte forsikringsskader i perioden op til oprettelsen af din bruger, og (vii) er kreditværdig. 

2.4 Når du opretter din  Dribe bruger, giver du Dribe A/S tilladelse til at verificere de personoplysninger, som du har indtastet, og oplysningerne sammenholdes efterfølgende med dit NemID, som anvendes til digital bekræftelse af, at du accepterer oprettelsen af brugerprofilen.. 

2.5 På forlangende af Dribe A/S skal du kunne dokumentere 3 års skadefri kørsel i perioden op til oprettelsen af din bruger . 

2.6 Brugere kan afvises på baggrund af forhøjet eller øget risikovurdering, selvom der kan fremvises 3 års skadefri kørsel. Da forsikringen er gennemsnitsberegnet, kan en bruger få opsagt sin brugerprofil, såfremt det vurderes, at forsikringsudbyderen ikke ønsker at tegne forsikringen grundet for høj risiko.  

2.6.1 Dribe forbeholder sig retten til, løbende at kunne få risikovurderet brugere og opsige brugeren, såfremt det vurderes at risikoen er forhøjet eller øget. 

2.7 På forlangende af Dribe A/S skal du kunne fremvise relevante dokumenter for at vurdere din kreditværdighed. Disse dokumenter omfatter årsopgørelse(r) fra SKAT og lønseddel fra din arbejdsgiver. 

2.8 Du må udelukkende anvende dine egne oplysninger ved oprettelse af din bruger, og dit login til Dribe applikationen er personligt og må kun benyttes af dig. I tilfælde af uautoriseret brug hæfter du for eventuelle gebyrer og forbrug samt eventuelle følgeomkostninger forbundet med den uautoriserede brug. 

2.9 Du er forpligtet til at sikre, at alle dine brugeroplysninger til enhver tid er opdaterede, herunder dine kontaktinformationer, og du kan til enhver tid opdatere dine brugeroplysninger i Dribe applikationen. 

2.10 Når du har oprettet en Dribe bruger, kan du leje køretøjer inden for to forskellige kategorier ”Everyday Ride” og ”Day2Day Ride”. 

2.10.1 Som Dribe bruger kan du leje køretøjer inde for kategorien ”Day2DayRide”, hvis du har haft et køretøj inde for kategorien ”Everyday Ride” inden for de sidste 90 dage af Afhentningstidspunkt for dit Day2Day Ride. De 90 dage tæller fra Afleveringen af din seneste ”Everyday Ride”.  

2.11 Du kan reservere det køretøj, som du ønsker at leje, inde på Dribe-applikationen, når du har en gyldig Dribe bruger. 

2.12 Når du lejer et køretøj, indgår du i tillæg til brugerbetingelserne en lejeaftale med Dribe A/S vedrørende brugen af køretøjet. Det fremgår bl.a. af lejeaftalen, hvilket køretøj der er tale om, hvor lang lejeperioden er, og hvad du skal betale for at leje køretøjet. Inden indgåelsen af lejeaftalen har du mulighed for at vælge afhentnings- og afleveringssted blandt Dribe A/S’ ud- og afleveringsfaciliteter. 

2.13 Du kan kun udtage ét køretøj ad gangen i kategorien ”Everyday Ride”. Det betyder, at du først kan afhente et nyt ”Everyday Ride” køretøj, når du har afleveret det ”Everyday ”Ride” køretøj, som du har i brug. Du kan imidlertid godt bestille et nyt køretøj inde på Dribe applikationen, inden du har foretaget aflevering af det køretøj, som du har i brug. 

2.14 Dribe A/S opkræver priser for leje af køretøjer og dertil knyttede ydelser og gebyrer efter gældende prisliste, som du kan finde på Dribe-applikationen og Dribe-hjemmesiden. Prislisten udgør en integreret del af parternes aftalegrundlag. Den til enhver tid gældende version af prislisten kan altid findes på Dribe applikationen og Dribe hjemmesiden. Det fremgår af punkt 5.6 og af prislisten, hvornår Dribe A/S har mulighed for at ændre i priser og gebyrer. 

 3. Ikrafttrædelse og ophør 

3.1 Din brugerkonto træder i kraft den dag, hvor du opretter og registrerer dig som bruger. 

3.2 Det er en forudsætning for, at der kan ske opsigelse af din brugerprofil, at din(e) nuværende lejebil(er) er returneret til Dribe A/S, at eventuelle bindingsperioder på din lejeaftale er udløbet, og at lejeaftalen er opsagt i overensstemmelse med lejebetingelserne. Hvis du på opsigelsestidspunktet af din bruger har fremtidige ordre eller reservationer, vil de automatisk blive annulleret. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du ikke er berettiget til at få refunderet forudbetalt leje for et ”Day2Day Ride” køretøj. En annulleret ordre på et køretøj af kategorien ”Everyday Ride” udløser et afbestillingsgebyr jf. Dribes gældende prisliste. 

3.3 Du opsiger din bruger inde på Dribe applikationen. 

3.4 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Brugerbetingelserne, indgåede lejeaftale(r), eller brugerbetingelser for Dribe applikationen kan Dribe A/S ophæve din bruger uden varsel. 

3.5 Dribe A/S kan i øvrigt opsige din brugerprofil med 30 dages varsel. 

 4. Betaling 

4.1 Når du registrerer dig som Dribe-bruger, skal du samtidig registrere et gyldigt Visa (Visa eller Visa/Dankort) eller Mastercard kreditkort på Dribe mobilapplikationen, der kan anvendes til betaling af leje af køretøjer mm. Det kreditkort, der anvendes, skal have en udløbsdato, der ligger efter udløbet af lejeperioden. Du er indforstået med, at Dribe trækker betalingen på Visa delen, hvis du har et kombineret Visa/Dankort. Når der er sket betaling med dit kort, modtager du en faktura. 

4.2 Ved automatisk kortbetaling gælder i tillæg til Brugerbetingelserne også ‘Vilkår for automatisk kortbetaling’ (fremsendt sammen med Brugerbetingelserne). Disse kan til enhver tid findes i Dribe Applikationen. 

4.3 Der kan alene anvendes danske private kreditkort som betalingsmiddel. Du er forpligtet til at sikre, at der er dækning for skyldige beløb på det registrerede kreditkort, samt at kortet er aktivt, når du opretter dig som bruger og registrerer dit kreditkort. Ved udskiftning af dit kreditkort er du forpligtet til at oplyse os om de nye kortoplysninger til anvendelse ved kommende betalinger. 

4.4 Der er ikke fortrydelsesret på leje af biler via Dribe Applikationen i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven.  

5. Ændringer i Brugerbetingelserne 

5.1 Dribe A/S forbeholder sig retten til at ændre Brugerbetingelserne løbende, herunder priser, og gebyrer. 

5.2 Hvis Dribe A/S foretager væsentlige ændringer i Brugerbetingelserne, vil du blive orienteret i forbindelse med log-on på Dribe applikationen, og du vil blive bedt om at gennemgå og acceptere de ændrede Brugerbetingelser. 

5.3 Væsentlige ændringer i Brugerbetingelserne skal varsles over for dig med et varsel på mindst 30 dage til udløbet af en lejeperiode, og du kan i varslingsperioden opsige din bruger til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 7 dage, uanset bindingsperiode. 

5.4 Væsentlige ændringer varsles via Dribe Applikationen og ved individuel kommunikation, fx e-mail og sms. 

5.5 Enhver ændring af Brugerbetingelserne skal ske skriftligt for at være gyldig. 

5.6 Dribe A/S  har mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste, men du får her eksempler på nogle af de situationer, hvor vi har mulighed for at ændre priser: 

 

5.6.1 Udefrakommende omkostninger 

Dribe A/S’ prissætning er afhængig af de priser og omkostninger, vi har til indkøb af de køretøjer, du kan leje gennem Dribe. En højere indkøbspris vil medføre mulige prisstigninger for dig ved leje af et køretøj. Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med Dribes levering af ydelser til vores kunder, f.eks. for at stille betalingsløsninger til rådighed, stigninger i renteomkostninger eller stigninger fra andre distributører. 

   

5.6.2 Inflation 

Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor have behov for at regulere vores priser i takt med inflationen. 

Vi har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2017 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse vores priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet. Hvis prisen ændres, vil vi ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner. Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været fx 5 % i årene 2017-2019, kan vi ændre prisen med 5 % i 2019 relativt i forhold til 2017.  

5.6.3 Ændret lovgivning, regulering eller praksis 

Afgiftsområdet på biler er reguleret af lovgivning og andre regler, som hyppigt ændres. Sådanne ændringer eller fx en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at vi bliver nødt til at ændre i vilkår og priser.  

5.6.4 Produktændringer 

En ændring af et af Dribes produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker eller konkurrencemæssige forhold. 

Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.  

5.6.5 Incitament til en mere effektiv kundeadfærd 

Administrationen af brugeraftaler, lejeaftaler eller særlige services forbundet hermed, kan påføre os uforudsete interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til en kundes brugerkonto eller lejeaftale. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer i priser og vilkår, som skaber incitament for Dribes kunder til at vælge mere effektive økonomiske løsninger. 6. Brug af personoplysninger og markedsføring 

6.1 Når du opretter din Dribe-bruger, vil Dribe A/S registrere og behandle personoplysninger vedrørende din brugerprofil. Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata i vores privatlivspolitik, som du finder her.

7. Oplysningspligt 

7.1 Du har pligt til at oplyse Dribe A/S om ændringer af e-mail, telefonnummer og det til brugerprofilen tilknyttede kreditkort. Du skal registrere ændringerne på Dribes applikationen. 

7.2 Dribe A/S’ kommunikation med dig, herunder varsling om ændringer, anses for at være kommet frem til dig, når varslingen sker ved i Dribe applikationen og eftersendt til dig pr. e-mail eller sms. 

8. Klager 

8.1 Du kan klage over Dribes services eller forhold vedrørende din bruger ved at rette skriftlig henvendelse via info@dribe.dk 

8.2 Herudover henvises til https://naevneneshus.dk/, Nævnenes Hus, Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg, e-mail: nh@naeveneshus.dk Europa-Kommissionens online klageportal http://ec.europa.eu/odr kan også anvendes ved indgivelse af en klage. 

9 Lovvalg 

9.1 Enhver uenighed, ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå, eller som gælder Brugerbetingelserne eller din bruger hos Dribe, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole, med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor du har bopæl. 

10. Yderligere information 

10.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende din bruger, kan du kontakte Dribes Customer Care på info@dribe.dk