Vilkår og betingelser

Day2Day lejeaftale

DAY2DAYRIDE LEJEAFTALE 

 

UDLEJER CFCO A/S under binavnet Dribe A/S(”vi”eller ”os”)  Turbinevej 9  2860 Søborg  CVR-nr. 38 72 91 44  (“Udlejer”) Telefon: +45 70 23 74 23  Mail: info@dribe.dk 

LEJER Harvey McHarmon  100 Main St, Apartment 10  6543 Copenhagen  Kørekortnummer: 987654321  (“Lejer”) Telefon: 451234567  Mail: ernesto.torres@mutualmobile.com 

 

“KØRETØJET” DER ER LEJET 

KØRETØJET 

Mærke: a  Model: po  Registreringsnummer:   Stelnummer:   Kilometerstand ved Lejeperiodens start:  

LEJEAFTALEN 

Udleverings-og afleveringskvitteringer, Prislisten og privatlivspolitikken er en integreret del af Lejeaftalen og udgør sammen med vedlagte generelle lejebetingelser (”Lejebetingelserne”) det samlede aftalegrundlag mellem parterne. 

AFHENTNINGSSTED 

Køretøjet afhentes af Lejer fra 3003 Summit Blvd “Afhentningssted” som er angivet i App’en. 

AFHENTNINGSTIDSPUNKT 

Køretøjet kan afhentes på Afhentningsstedet fra den 29/01/2018 valgte pick-updato klokken 09:00 (“Afleveringstidspunkt”). 

Såfremt Lejer udlader at afhente Køretøjet, eller afhenter Køretøjet på et senere tidspunkt, vil Lejer stadig hæfte for betaling af lejeydelser regnet fra det aftalte Afhentningstidspunkt. 

LEJEPERIODEN 

Den samlede Lejeperiode (”Lejeperioden”) udgør 7 dag og regnes fra Afhentningstidspunktet angivet ovenfor. 

Såfremt Lejer udlader at afhente Køretøjet, eller afhenter Køretøjet på et senere tidspunkt, vil Lejer stadig hæfte for betaling af lejeydelser regnet fra det aftalte Afhentningstidspunkt. 

AFLEVERINGSTIDSPUNKT 

Køretøjet skal senest afleveres den 05/02/2018 valgte returneringsdato klokken 09:00 (”Afleveringstidspunkt”) –medmindre Lejeaftalen opsiges på et tidligere tidspunkt i overensstemmelse med denne lejeaftale (”Lejeaftalen”) og vedlagte generelle Lejebetingelser. 

Såfremt Køretøjet ikke afleveres på det aftalte Afleveringstidspunkt hæfter Lejer for lejeydelser frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. 

AFLEVERINGSSTED 

Køretøjet skal afleveres af Lejer på 3003 Summit Blvd som er angivet i App’en. 

ANTAL INKLUDEREDE KILOMETER 

Aftalt antal km: 500 km pr. dag 

Lejeydelsen er fastsat på baggrund af det aftalte kørselsbehov. Overskrides det aftalte antal kilometer, faktureres Lejer særskilt for overkørte kilometer med den takst, der fremgår af Lejeaftalen. 

Inkluderede kilometer vedrører alene denne Lejeaftale og kan ikke modregnes i overkørte kilometer på andre lejeaftaler. 

INGEN RET TIL FORTRYDELSE ELLEROPSIGELSE 

Lejer er bekendt med, at der ikke er fortrydelsesret på leje af Køretøjet i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Lejer kan yderligere ikke opsige Lejeaftalen i den aftalte Lejeperiode.Lejer er dermed bundet i hele lejeperioden (”Bindingsperioden”). 

Det betyder, at Lejer kan aflevere Køretøjet til Udlejer inden det aftalte Afleveringstidspunkt, men Lejer vil i det tilfælde ikke være berettiget til forholdsmæssig refundering for ubrugte lejedage. 

OPSIGELSE/BINDINGSPERIODE 

Lejer kan ikke opsige Lejeaftalen i den aftalte Lejeperiode. 

Det betyder, at Lejer kan aflevere Køretøjet til Udlejer inden det aftalte Afleveringstidspunkt, men Lejer vil i det tilfælde ikke være berettiget til forholdsmæssig refundering for ubrugte lejedage. 

Udlejer har ret til at opsige Lejeaftalen med 7 dages varsel. 

PRIS OG BETALING 

Prisen for leje af Køretøjet udgør DKK 100,00 inkl. moms. 

Lejeydelsen forfalder til betaling ved Lejers bestilling af det i Lejeaftalen omhandlende Køretøj. 

INDEHOLDT I LEJEN 

Den aftalte ydelse omfatter udover leje af Køretøjet følgende: 

  • Grøn ejerafgift 

  • Ansvarsforsikring og kaskoforsikring (således at Lejer har en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade) 

  • Service- og reparationsomkostninger, dog med de begrænsninger der følger af de generelle Lejebetingelser. 

  • Dæk (vinter/sommer) 

OVERKØRTE KILOMETER 

Eventuelt overkørte kilometer opgøres efter Køretøjets aflevering og afregnes med aftalte pris per overkørt kilometer. 

Lejer hæfter for betaling af overkørte kilometer, bøder og andre skyldige beløb, som måtte blive pålagt Udlejer som følge af Lejers eller en eventuel Førers brug af Køretøjet i Lejeperioden. 

ANVENDELSEAF KØRETØJET 

Lejer eller Fører af Køretøjet skal derudover overholde de til Lejeaftalen vedlagte Lejebetingelser og gældende lovgivning. Ved manglende overholdelse påhviler det Lejer at holde Udlejer skadesløs for ethvert tab, som Udlejer måtte lide som en følge heraf. 

Køretøjet må ikke anvendes til kørsel på bane eller erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse. 

PARKERINGSAFGIFTER, BØDE OG GEBYRER 

På samme måde som hvis Lejer havde været Køretøjets ejer, er Lejer ansvarlig for eventuelle lovbrud, der finder sted i Lejeperioden og sker i forbindelse med Lejers eller eventuel Førers brug af Køretøjet. Lejer hæfter for betaling af parkeringsafgifter, bøder og andre skyldige beløb, som måtte blive pålagt Udlejer som følge af Lejers eller en eventuel Førers brug af Køretøjet under Lejeperioden og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. Lejer accepterer, at Udlejer yderligere er berettiget til at opkræve gebyrer i overensstemmelse med Udlejers Prisliste. 

FØRERE 

Køretøjet må kun føres af Lejer og de angivne førere, som har haft minimum 3 års skadefri kørsel for så vidt angår anmeldte forsikringsskader, hvor føreren er blevet kendt helt eller delvis ansvarlig i perioden op til Lejeperioden. 

Køretøjet må kun føres af Lejer eller de(n) anførte Fører(e). Hvis Køretøjet beskadiges, medens den føres af andre end Lejer eller Føreren/Førerne, kan Udlejers forsikringsselskab gøre regres gældende over for både Lejer og Føreren/Førerne for de opståede skader og tab. 

Lejer er over for Udlejer ansvarlig for enhver skade på Køretøjet og tab, Udlejer måtte lide som følge af Lejers leje af Køretøjet, uanset hvem der fører det. 

Lejer 

Harvey McHarmon  Kørekortnummer: 987654321 

Fører 2 

John Singh  Kørekortnummer: 1234567890 

Fører 3 

John Singh  Kørekortnummer: 21177559 

Fører 4 

John Singh  Kørekortnummer: 1234567890 

Fører 5 

John Singh  Kørekortnummer: 1234567890 

SKADER OG ULYKKER 

Udlejer har tegnet en ansvars- og kaskoforsikring for Køretøjet, hvor Lejer og Føreren/Førerne anses for sikrede. 

LEJER HAR EN SELVRISIKO PÅ KR. 5.000 PR. SKADE 

Forsikringsselskabet kan imidlertid gøre regres gældende over for Lejer eller Føreren/Førerne for det fulde tab i følgende tilfælde: 

Hvis den pågældende har ført Køretøjet uden at have gyldigt kørekort 

Hvis Køretøjet er ført af andre end Lejer/Føreren/Førerne, 

Hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2. 

Ved enhver væsentlig skade, ulykke eller havari skal Lejer straks underrette Udlejer telefonisk på tlf.nr. 70 23 74 23. 

Lejer er forpligtet til at anmelde enhver skade på Køretøjet til Udlejers forsikringsselskab, Codan, kontaktoplysninger findes på Dribe-applikationen samt på www.dribe.dk. Lejers anmeldelsespligt omfatter også mindre buler, stenslag og skader af kosmetisk art. 

Ved driftsstop skal Udlejers mobilitetsservice anvendes. Kontaktlysninger på udlejers mobilitetsservice findes på Dribe-applikationen samt på www.dribe.dk

ÆNDRINGER I LEJEAFTALEN 

Udlejer er berettiget til at ændre vilkårene i Lejeaftalen, herunder priser og gebyrer, jf. punkt 13 i de generelle Lejebetingelser.Væsentlige ændringer skal varsles over for Lejer med et varsel på mindst 30 dage til udløbet af en lejeperiode, og Lejer kan i varslingsperioden opsige Lejeaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 7 dage, uanset udgangspunktet, hvorefter Lejer ikke har ret til opsigelse. 

Væsentlige ændringer varsles via individuel kommunikation, fx e-mail eller sms, se Lejeaftalens afsnit om ‘Kommunikation’. 

KOMMUNIKATION 

Lejer er forpligtet til at oplyse Udlejer om sine til enhver tid gældende person- og kontaktoplysninger, herunder e-mail, telefonnr. m.v. 

Kommunikation mellem Lejer og Udlejer, herunder varsling om ændringer,og anmodning om Lejers accept væsentlige ændringer,anses for at være kommet frem til Lejer, når meddelelsen er sendt viapush-beskediDribe-applikationen og eftersendt pr. e-mail, eller sms. 

OVERDRAGELSE 

Lejer er ikke berettiget til, hverken helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge Lejeaftalen uden Udlejerens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af lov. 

Udlejer er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Lejeaftalen, herunderogså indgåede aftaler om betalingsservice og tilsvarende.Overdragelsen kan dog blive betragtet som en væsentlig ændring, der i så fald vil blive varslet over for Lejer i overensstemmelse med punkt 13 i de generelle Lejebetingelser. 

ØVRIGE VILKÅR 

Lejeforholdet reguleres tillige af Udlejers generelle Lejebetingelser og de af Udlejer udstedte afhentnings-og afleveringskvitteringer, der udgør en integreret del af Lejeaftalen, og som Lejer ved sin underskrift på denne Lejeaftale erklærer at være bekendt med og have accepteret. De generelle Lejebetingelser er til enhver tid tilgængelige på :Dribes mobilapplikationen og på Dribes hjemmeside www.dribe.dk

Desuden henvises til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder udlejningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 2013-05-02 nr. 463 med senere ændringer). 

”§ 10 

Et udlejet motorkøretøj må kun føres af Lejer eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil, jf. § 5, stk. 3, nr. 1. 

Stk. 2. Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet. ” 

”§ 14. 

Udlejer og Lejer kan aftale, at Lejer skal holde udlejer skadesløs for ethvert beløb på indtil 5.000 kr., som udlejer er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolicen eller i en eventuel kaskoforsikringspolice om, at udlejer bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring.” 

UNDERSKRIFT 

Denne Lejeaftale accepteres og opbevares digitalt af Udlejer. Et eksemplar af den accepterede Lejeaftale vil være tilgængeligfor Lejeri Dribe-applikationenog kan af Lejer downloades som en PDF. 

Udleveringskvittering, afleveringskvittering og eventuel tilstandsrapport udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf Udlejer og Lejer hver modtager og opbevarer ét eksemplar.